جناب آقای مهندس مهدي حکمت

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42170

تاریخ ورود به سازمان : 19/10/1395
 


شماره پروانه: 42170
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/30
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2