جناب آقای مهندس کامران نعيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42168

تاریخ ورود به سازمان : 8/10/1395