جناب آقای مهندس محمد نيک افکار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42163

تاریخ ورود به سازمان : 4/9/1395