جناب آقای مهندس عليرضا شاه زيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42159

تاریخ ورود به سازمان : 12/8/1395
 


شماره پروانه: 42159
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3