جناب آقای مهندس مهدي شاهري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42158

تاریخ ورود به سازمان : 22/8/1395