جناب آقای مهندس ياسر حيدري نافچي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42156

تاریخ ورود به سازمان : 11/8/1395