جناب آقای مهندس محمد خائفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42154

تاریخ ورود به سازمان : 29/7/1395