جناب آقای مهندس امير هوشنگ ميرزاخاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42151

تاریخ ورود به سازمان : 17/7/1395