جناب آقای مهندس امين عجبي نائيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42150

تاریخ ورود به سازمان : 14/7/1395