جناب آقای مهندس احمد قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42148

تاریخ ورود به سازمان : 13/7/1395