جناب آقای مهندس سيد علي فاطمي محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42147

تاریخ ورود به سازمان : 6/7/1395