جناب آقای مهندس فرهاد سلطاني وشاره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42146

تاریخ ورود به سازمان : 30/11/1390
 


شماره پروانه: 42146
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/10
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/10
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3