جناب آقای مهندس بيژن افراسيابيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42142

تاریخ ورود به سازمان : 3/5/1391