سرکار خانم مهندس فاطمه کريمي برام

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42141

تاریخ ورود به سازمان : 17/6/1395