جناب آقای مهندس محمد رحيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42139

تاریخ ورود به سازمان : 17/6/1395