جناب آقای مهندس ابراهيم بت شکن

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42135

تاریخ ورود به سازمان : 25/5/1395