جناب آقای مهندس ياسين اصلاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42134

تاریخ ورود به سازمان : 21/5/1395