جناب آقای مهندس مجيد وکيلي نوش ابادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42130

تاریخ ورود به سازمان : 13/5/1395