جناب آقای مهندس سعيد نامجو

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42126

تاریخ ورود به سازمان : 15/4/1395