جناب آقای مهندس مجتبي حقيقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42123

تاریخ ورود به سازمان : 11/3/1395