سرکار خانم مهندس زهرا شکري فيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42120

تاریخ ورود به سازمان : 29/2/1395