جناب آقای مهندس هادي بهرامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42119

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1395