جناب آقای مهندس حسين قديري شاهرضائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42114

تاریخ ورود به سازمان : 14/2/1395