جناب آقای مهندس عليرضا خزاعي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42110

تاریخ ورود به سازمان : 9/2/1395