جناب آقای مهندس محمد مهدي احمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42107

تاریخ ورود به سازمان : 4/2/1395