جناب آقای مهندس احمدرضا کاظمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42101

تاریخ ورود به سازمان : 13/2/1395