جناب آقای مهندس اميد جعفرآقايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42096

تاریخ ورود به سازمان : 16/1/1395