جناب آقای مهندس جلال صالحيان فروشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42092

تاریخ ورود به سازمان : 7/1/1395