جناب آقای مهندس سيد امير حسين کاظميني نيک

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42091

تاریخ ورود به سازمان : 22/12/1394