جناب آقای مهندس رضا محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42090

تاریخ ورود به سازمان : 11/12/1394