سرکار خانم مهندس هنگامه حسيني دنياني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42087

تاریخ ورود به سازمان : 8/12/1394
 


شماره پروانه: 42087
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/4
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/4
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3