جناب آقای مهندس رضا مهدي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42085

تاریخ ورود به سازمان : 5/12/1394