جناب آقای مهندس سيد محمد رئوف حسيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42083

تاریخ ورود به سازمان : 1/12/1394
 
آدرس تماس: استان اصفهان شهر اصفهان دانشگاه صنعتي اصفهان- دانشکده معدن
کد پستی 8415683111
 
تلفن : 33915171
 
ايميل : r.hosseini@cc.iut.ac.ir
 


شماره پروانه: 42083
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3