جناب آقای مهندس سيد مهدي موسوي کيفته

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42080

تاریخ ورود به سازمان : 14/11/1394