جناب آقای مهندس محمد دانشمند ديزيچه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42076

تاریخ ورود به سازمان : 1/11/1394