جناب آقای مهندس محمد حسن مستقيم ناييني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42075

تاریخ ورود به سازمان : 29/10/1394