جناب آقای مهندس حسين حاجي نظري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42073

تاریخ ورود به سازمان : 17/10/1394
 


شماره پروانه: 42073
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/10/4
تاریخ پایان اعتبار: 1398/10/4
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3