جناب آقای مهندس عليرضا تخت کوسه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42072

تاریخ ورود به سازمان : 16/10/1394