جناب آقای مهندس سعيد صفوي نوش آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42070

تاریخ ورود به سازمان : 13/10/1394