جناب آقای مهندس سيد محمد کاظم طاهرزاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42066

تاریخ ورود به سازمان : 3/10/1394