جناب آقای مهندس علي حاجيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42063

تاریخ ورود به سازمان : 12/9/1394