جناب آقای مهندس محمد جاوري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42062

تاریخ ورود به سازمان : 12/9/1394
 


شماره پروانه: 42062
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/4
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/4
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2