سرکار خانم مهندس زهرا پوررحيم نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42057

تاریخ ورود به سازمان : 8/9/1394