جناب آقای مهندس فرهاد آقاسي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42055

تاریخ ورود به سازمان : 2/9/1394