جناب آقای مهندس ابراهيم کريم زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42054

تاریخ ورود به سازمان : 3/9/1394