جناب آقای مهندس جعفر کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42052

تاریخ ورود به سازمان : 14/8/1394
 


شماره پروانه: 42052
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3