جناب آقای مهندس محمدصادق نعمت الهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42051

تاریخ ورود به سازمان : 12/8/1394
 


شماره پروانه: 42051
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/15
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/15
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3