جناب آقای مهندس محمد قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42043

تاریخ ورود به سازمان : 28/7/1394