جناب آقای مهندس هادي شاکري مبارکه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42042

تاریخ ورود به سازمان : 27/7/1394