جناب آقای مهندس اميرحسين فرهادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42041

تاریخ ورود به سازمان : 23/7/1394